XMM-Newton SAS Home Page
XMM-Newton Science Analysis System


evalcorr (evalcorr-0.7.1) [xmmsas_20121219_1645-12.0.1]

[none] Meta Index Instruments/Modes Meta Index Index

Meta Index

evalcorr

Abstract:

Evaluate the output of eposcorr

XMM-Newton SOC/SSC -- 2012-12-19